Conformitat dels béns de consum:

En el moment de la compra s'ha d'assegurar que el bé adquirit respon perfectament a l'us pel qual està destinat, i respongui a la descripció realitzada de l'objecte. És a dir, que el bé tingui les característiques esperades i la qualitat sigui aquella que correspon al que, fundadament, es pot esperar per l'us al que el producte estigui destinat.

La documentació:

La factura o el ticket de compra és la nostra garantia. Si la compra d'un producte no ve acompanyada de la corresponent garantia, cal saber que tant la factura, com el ticket de compra són suficients com a prova de la compra. És per aquest motiu que ens hem d'assegurar sempre que en la documentació hi consti la referència del producte adquirit , la data i el preu. No oblidem guardar tota la documentació, publicitat o model que ens faciliti el venedor.

Terminis de la garantia:

Tots els béns coberts per la llei de garanties (que no siguin de segona mà) estan coberts durant 2 anys; ara bé existeixen sub-terminis que cambien bastant la posició del consumidor.


Quan hi ha manca de conformitat:

Si durant els primers 6 mesos el consumidor té qualsevol manca de conformitat sobre el producte, s'entén que aquesta està provocada per un defecte d'origen del producte, i per tant el consumidor té dret a a la reparació o substitució del bé.
En canvi, si aquesta manca de conformitat es dona després dels primers 6 mesos, haurà de ser el consumidor qui haurà de demostrar que el defecte era d'origen, i no és degut a un mal ús per part seva. És per tant important que en el moment en què detectem aquesta manca de conformitat ho comuniquem el més aviat possible

Qui respon de la manca de conformitat?:

Una de les novetats més importants d'aquesta nova llei és la responsabilitat total per part del prestador del servei (venedor); és a dir, que és aquella persona a qui comprem el producte a qui hem d'exigir el compliment de les responsabilitats a que l'obliga aquesta llei. Només en cas que dirigir-se al venedor suposi una gran dificultat pel consumidor, aquest es podrà dirigir directament al fabricant.

A què dona dret la manca de conformitat?

La manca de conformitat d'un producte per part del consumidor obliga al venedor a la reparació o substitució del bé de forma totalment gratuïta. El consumidor pot optar per qualsevol de les dos opcions, tret del cas que una d'aquestes opcions suposi un preu desproporcionat pel venedor. Si cap d'aquestes opcions és possible, el consumidor tindrà dret a una rebaixa proporcional del preu, o a la resolució del contracte, és a dir a la devolució íntegra dels diners.

Mentre ens reparen el producte:

Durant la reparació d'un producte el període de garantia queda suspès fins que aquest torni a estar en perfectes condicions i en disposició del consumidor. És per tant molt important que si deixem un producte en mans d'un servei tècnic o del venedor, aquest ens faciliti un resguard de dipòsit on consti la data en que aquest producte ha estat entregat per ser reparat. Respecte el temps que té el venedor per retornar el producte, la llei només especifica que ha de ser en un temps raonable.

I si es torna a espatllar?

La reparació d'un bé té una validesa de 6 mesos, independentment del període de 2 anys de la garantia; és a dir que, en el cas que es torni a espatllar un producte pel mateix motiu que ja ho ha fet en els 6 mesos previs, la reparació ha de ser totalment gratuïta. Aizò implica que no poden cobrar al consumidor ni materials, ni desplaçaments (si és necessari), ni hores de feina. En resum, no pot implicar absolutament cap cost pel consumidor.

La garantia comercial:

Encara que tots els béns de naturalesa duradora estan coberts per aquesta llei, si un venedor o prestador de servei vol ampliar aquest periode, això s'entén com una garantia comercial,. La garantia comercial cal que el consumidor la tingui per escrit, tant pel que fa a la durada com allò que cobreix exactament aquest tipus de garantia un cop superats els 2 anys.