14 | 05 | 2019

Cada dia hi ha milers i milers de desplaçaments arreu del país i els consumidors que optin per fer-los contractant alguna mena de transport pot ser que es trobin amb que els equipatges que portin amb ells pateixin algun dany o contratemps. Per això, és important saber quins drets tenim com a persones consumidores i què podem reclamar si ens trobem en alguna d’aquestes situacions:

En els transports per carretera si el servei que s’ofereix és de llarg recorregut (+250 km):

 • Tindrem a una indemnització de fins a 1.200€ per peça d’equipatge en cas de que es produeixin danys en aquest o la pèrdua en cas d’accident.
 • Si els danys o pèrdues no són derivats d’accident tindrem també dret d’indemnització però amb un límit de 450€ per peça d’equipatge. Per poder reclamar-ho caldrà fer-ho dins dels 3 mesos després del servei prestat.

En els transports marítims (ferries i creuers per mar, rius, llacs i canals) en que hi hagi més de 13 viatgers, de 3 tripulants, estigui previst un allotjament de més de dos nits i la distància recorreguda sigui superior a 500m:

 • El dret a reclamar indemnització per dany o pèrdua d’equipatge hi hagi o no accident el tindrem, però haurem d’informar per escrit al transportista en desembarcar o en els 15 dies posteriors com a molt tard.

En el transport ferroviari

 • Per pèrdua o avaria d’equipatge de mà en cas d’accident ens trobarem amb el dret a rebre una indemnització de fins a 1500€ i una bestreta per atendre les necessitats immediates.
 • Si fos pèrdua o avaria en equipatge registrats o facturats, el dret d’indemnització serà de fins a 1300€ si es pot demostrar el valor del contingut o de 330€ si no és possible.
 • Ara bé, si l’equipatge està malament embalat, no és apte pel transport o és especial per la seva naturalesa aquest dret quedarà extingit.

En el transport aeri:

  • El transportista serà solament el responsable dels nostres equipatges facturats mentre els tingui en custòdia, és a dir, des de la facturació fins al lliurament, tenint en compte també el transport per terra que fa la companyia de handling. En el cas de l’equipatge de mà serà el passatger qui haurà de demostrar la culpa del transportista o els seus agents.
  • Les problemàtiques que ens podem trobar en la facturació d’un avió són danys, deterioraments però també retards.
  • Els objectes fràgils, diners, obres d’art o altres objectes de valor no es poden facturar i en cas de fer-se si hi ha danys o pèrdua d’aquests equipatges la companyia quedarà exempta de responsabilitat i per tant no haurà d’abonar indemnització alguna.
  • Cal destacar que del rebut de l’equipatge sense protesta permet presumir que s’ha lliurat en bon estat. Per tant, una vegada detectat el problema caldrà adreçar-nos al mostrador i fer una denúncia prèvia escrita que tindrà el nom de P.I.R (propety irregularity report). Un cop efectuada, si no tenim resposta o aquesta és negativa, podrem cursar una reclamació de consum.

Com podem veure ens trobem que els problemes amb l’equipatge s’acabaran resolent cas per cas, ja que, tenim fixats els límits i els procediments per reclamar però no els casos determinats en que procedeix la indemnització ni la quantia d’aquesta. Per això, a la hora de reclamar és molt important aportar tota la documentació que puguem tenir (tiquets, fotografies,...) que permetin valorar els objectes i/o danys produïts en els mateixos.