28 | 09 | 2021

El Consell de les Persones Consumidores, òrgan consultiu adscrit a l’Agència Catalana del Consum i que aplega més d’una trentena d’entitats i associacions de defensa dels consumidors a Catalunya, apel·la les entitats bancàries a facilitar atenció presencial durant tot l'horari als clients més vulnerables. En el marc de la darrera reunió del Ple del Consell de les Persones Consumidores, el Consell ha manifestat el seu malestar i preocupació pel fet que les entitats financeres limiten l’horari de retirada de diners en efectiu per finestreta i, a més, cobren unes comissions que, en alguns casos, es poden considerar abusives.

En el Ple del Consell s’ha destacat que aquesta decisió per part d’algunes entitats bancàries s’ha produït, a més, en un marc extremadament complex i delicat com és el de la pandèmia de la COVID-19, la qual cosa fa més difícil garantir els drets dels consumidors i en especial els dels col·lectius més vulnerables.

El Consell també indica que s’ha detectat que en alguns municipis de Catalunya s’ha dut a terme el tancament d’oficines d’entitats bancàries, la qual cosa suposa la reducció de possibilitats de servei a col·lectius que no tenen facilitat davant de la implementació de la digitalització en els caixers automàtics i en les gestions telemàtiques. Per tant, no se’ls garanteixen els drets universals previstos en la legislació vigent, des de la directiva 2014/92 de la UE fins a les seves transposicions en el Reial Decret-Llei 19/2017, sobre comptes de pagament bàsics, i en el Reial Decret 164/2019, sobre el regim gratuït de comptes bàsics per a persones vulnerables amb risc d'exclusió financera.

En aquest sentit, el Consell:

Apel·la les entitats bancàries a:

Facilitar una atenció presencial personalitzada als clients durant tot l'horari i en totes les oficines obertes a les persones que ho necessitin, i facilitar una atenció i un accés més segurs i confortables a aquests col·lectius.

Adaptar els caixers automàtics per fer-los accessibles a totes les persones, d’acord amb la normativa d’accessibilitat, de supressió de barreres arquitectòniques i no-discriminació de les persones amb discapacitats.

Oferir formació pel que fa al funcionament i l’ús de les plataformes digitals i els caixers automàtics, especialment a col·lectius d’especial protecció, com ara la gent gran.

Exigeix al Banc d’Espanya que prengui les mesures adients per assegurar el dret a aquest servei universal a tots els consumidors de Catalunya i vetlli perquè les entitats bancàries eliminin les comissions quan es facin gestions per finestreta, especialment en el cas de col·lectius d’especial protecció.

El Consell de les Persones Consumidores

El Consell de Persones Consumidores de Catalunya, adscrit a l’Agència Catalana del Consum, és l'òrgan de representació i de consulta de les associacions de persones consumidores i usuàries davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya i d'altres administracions, entitats i organismes, amb l'objectiu de defensar els interessos dels consumidors, i incidir en les decisions que els poders públics adoptin amb relació a les polítiques de consum.

Algunes de les funcions del Consell són estudiar i proposar actuacions a dur a terme en l'àmbit de la defensa de les persones consumidores i usuàries i de la protecció de la seguretat, la salut i els interessos econòmics; assessorar, informar i servir com a òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya en totes les qüestions relatives a la protecció de les persones consumidores i usuàries o fomentar el diàleg permanent i proposar acords entre les administracions i els sectors interessats.