08 | 10 | 2021

A partir de l’1 d’octubre s’aplicaran modificacions a la factura del gas que afectaran principalment als peatges, cànon de transport, xarxes locals i distribució, que es calcularan amb una nova metodologia.

Tots els consumidors paguem un import a la factura de gas que correspon al denominat peatge d’accés, i que serveixen per costejar l’emmagatzematge, transport i distribució de gas. Actualment els ciutadans paguem el mateix import, segons si disposem de la tarifa 3.1 o 3.2. Amb el nous sistema de càlcul l’import a  pagar dependrà del consum anual de cada punt de subministrament. Aquests són els nous criteris:

Peaje

Consumo anual

RL.1

Inferior o igual a 5.000 kWh

RL.2

Entre 5.000 y 15.000 kWh

RL.3

Entre 15.000 y 50.000 kWh

RL.4

Entre 50.000 y 300.000 kWh

 

 

 

 

 

 

 

Amb el sistema de càlcul actual, un consumidor que consumia 10.000 Kwh anuals, pagaven el mateix que els que consumien 40.000 Kwh. Amb el nou sistema suposadament aquells consumidors amb un consum inferior a 15.000 Kwh anuals (la majoria) haurien de veure reduït l’import pel concepte de peatge d’accés, i en canvi els grans consumidors pagar imports superiors.

Aquells que pràcticament no tinguin consum de gas, atès que al seu punt de subministrament funciona principalment amb electricitat, encara haurien de veure més reduït aquest import.

Les empreses distribuïdores aplicaran de forma automàtica aquests nous criteris a partir del’1 d’octubre, agafant com a referència el consum que hem tingut des de l’1 de juliol de 2020 a 30 de juny de 2021. Cada any, es revisarà a quin grup pertany cada consumidor en funció del consum anual acumulat entre l’1 d’octubre i el 30 de setembre de proper any.

Una altra novetat serà que el terme fix de la factura passa a tenir un preu anual (no mensual com fins ara) que es repartirà proporcionalment segons la quantitat de dies que englobi cada factura.

També podran optar per abonar la factura de forma mensual aquells subministraments amb un consum anual inferior de 100.000 Kwh

Mentrestant, el govern ha hagut de limitar la pujada del preu de la tarifa regulada de gas en un 4’6%, en comptes del 29% que hauria hagut de pujar si s’apliqués la fórmula de càlcul vigent. Aquesta mesura forma part del Decreto Ley aprovat pel Consell de Ministres per intentar reduir l’impacte que l’increment del preu del gas està tenint en les factures de gas i llum. Però lògicament això no és tan fàcil, ja que les quantitats que deuran a les comercialitzadores s’aplacen i per tant les següents revisions trimestrals hauran de pal·liar aquestes pèrdues amb nous increments, fins i tot quan el preu de mercat no incrementi.

Per més informació sobre aquest tema o qualsevol relacionat amb el consum podeu contactar amb nosaltres escrivint a unae@unae.cat o al nostre formulari web https://unae.cat/ca/consultes