21 | 04 | 2020

A principis dels mes de març de 2020 el Tribunal Suprem va dictar una important Sentencia que determina i considera com usurari el tipus d’interès superior al 27 % que aplicava una entitat financera a un consumidor per una targeta de crèdit de les denominades revolving

Hem de començar per explicar breument què és i com funciona una targeta revolving. Són unes targetes de crèdit amb la característica principal que només es té la opció de pagament aplaçat, es a dir, que per a totes les compres que puguem fer, els pagaments de les mateixes s’aplaçaran amb els seus corresponents interessos, portant al consumidor a una constant situació d’etern endeutament, i on la entitat financera sempre surt guanyant.

 

En efecte, desprès d’una llarga batalla judicial instada per una consumidora, el Ple de la Sala primera del Tribunal Suprem li ha donat de nou la raó, desestimant el Recurs de Cassació que va interposar la entitat financera Wizink Bank, contra una Sentència de l’Audiència Provincial que ja havia declarat  amb anterioritat la nul·litat d’un contracte de crèdit revolving per considerar usurari l’interès remuneratori, fixat en un inici en el 26,82% TAE, i situant-se en el 27,24% quan la consumidora va presentar la demanda judicial.

 

La consumidora demandant va sol·licitar que es declarés la nul·litat de la operació de crèdit per l’ús de la targeta revolving donat el possible caràcter usurari dels interessos fixats per la entitat financera, en virtut del que disposa la Llei de Repressió de la Usura de 1908. Tot i que també, i no és obstacle per a futures demandes judicials que puguin presentar altres consumidors afectats, la sol·licitud de na nul·litat s’hauria pogut analitzar des de el punt de vista dels controls d’incorporació i transparència que s’estableixen en les condicions generals dels contractes celebrats amb consumidors.

 

El Tribunal Suprem ha establert que la referència del “interès normal del diner” que ha tenir-se en compte per determinar si l’interès exigit per la entitat financera es usurari deu ser, per aquest cas, el tipus mitjà aplicat a les operacions de crèdit mitjançant les targetes de crèdit i revolving publicat en les estadístiques oficials del Banc d’Espanya.

                                            

S’estableix que l’interès d’un crèdit revolving es usurari quan el tipus d’interès fixat al contracte (26%), supera en gran mesura l’índex pres com a referència, ja de per si molt elevat (20% del que es parteix). En aquest cas ha de considerar-se com a notablement superior a l’esmenat índex, donada la gran diferencia que es pot apreciar.

 

El Tribunal precisa que s’han de tenir en compte la situació econòmica d’aquells consumidors que es veuen quasi bé obligats a accedir a aquest tipus d’operacions de crèdit, ja que els hi pot resultar impossible accedir a qualsevol altre tipus de crèdit amb unes condicions menys perjudicials des de un punt de vista econòmic. És per això que, en un inici, poden semblar que les condicions del crèdit revolving són millors  ja que, per les característiques del mateix, la quantia de les quotes a tornar mensualment no solen ser molt elevades si es compara amb el deute pendent de devolució; el problema és que les quotes s’allarguen excessivament en el temps durant el qual el consumidor continua pagant les quotes (la Sentència del Tribunal Suprem parla de deutor/consumidor “captiu”)

 

Es conclou que, per aquelles entitats financeres que comercialitzen aquest tipus de productes tan perjudicials, la àgil i irresponsable concessió d’aquest tipus de préstecs als consumidors més vulnerables econòmicament, a uns tipus d’interès molt superiors als normals, en cap cas poden ser objecte de protecció per l’Ordenament Jurídic, ja que com s’ha demostrat, en aquesta i altres sentències, es tendeix a un dramàtic sobre endeutament dels consumidors.

 

Per aquest motiu, i en un intent d’evitar possibles demandes judicials en un futur, la major part de les entitats especialitzades en el crèdit revolving han decidit baixar el tipus d’interès de les seves targetes per sota del 21%, entre les que es troben Wizink (Santander), Bankinter, CaixaBank, o Bankia.

 

Des d’UNAE animen a aquells consumidors que s’hagin vist abocats a aquest tipus de situacions per necessitar algun crèdit o préstec al consum, que es dirigeixin a les nostres oficines per estudiar el cas i assessorar sobre com protegir els seus interessos.