09 | 04 | 2020

Com a conseqüència de la situació d’alarma sanitària i social d’aquestes ultimes setmanes provocada per la pandèmia del Covid 19, son evidents els greus problemes econòmics que estem patint, i que dificulten el poder fer front al pagament de determinades despeses com poden ser el nostre lloguer o hipoteca

Per aquest motiu, el govern ha pres algunes mesures que intenten alleugerir les conseqüències negatives derivades de l’estat d’alarma que comentarem a continuació, com son les moratòries en el pagament del lloguer i les quotes hipotecaries.

 

El lloguer d’habitatge habitual: mesures adoptades per a col·lectius i famílies més vulnerables.

1.- Es declara la suspensió dels procediments de desnonament i llançament de les llars més vulnerables. L’únic requisit és que s’haurà d’acreditar davant dels jutjats la situació de vulnerabilitat econòmica, i comunicar-ho al lletrat de l’Administració de justícia, qui ha d'estar constant col·laboració amb els diferents serveis socials corresponents. Es podrà establir una suspensió màxima de 6 mesos amb la simple sol·licitud del llogater.

2.- S’estableix una prórroga extraordinària dels contracte de lloguer d’habitatge habitual subjectes a la Llei 29/1994, si dintre d’aquest període d’alarma finalitza la prórroga dels Articles 9 o 10. La pròrroga tindrà una duració màxima de 6 mesos amb les mateixes condicions contractuals, i haurà de ser acceptada pel propietari, excepte si hi ha un pacte o acord previ.

3.- Concessió d’una moratòria en el pagament del lloguer per a col·lectius en situació de vulnerabilitat econòmica; això significa que podrem de deixar de pagar el nostre lloguer, però haurem de tornar totes aquelles quantitats aplaçades de manera fraccionada durant almenys 3 anys.

La moratòria serà automàtica per aquells propietaris  d’immobles que tinguin fins a un màxim de 10 habitatges, agències immobiliàries o entitats publiques d’habitatge, a través de la sol·licitud extraordinària d’aplaçament del pagament. En el cas de propietaris particulars (petits propietaris), si no es pogués arribar a un acord es podrà demanar un microcrèdit al I.C.O (Institut de Crèdit Oficial) amb l’aval de l'estat.

4.- Les persones que demanin l’aplicació de les mesures anteriors han d’estar en una greu situació de vulnerabilitat econòmica, i això afecta a qui es trobi en situació d’atur, ERTO (Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació), reducció de jornada laboral o similar, que suposi una pèrdua substancial del conjunt ingressos de la unitat familiar.

5.- És important remarcar que s’hauran d’acreditar les circumstàncies subjectives que demostrin la situació de vulnerabilitat, depenent de la situació laboral i familiar, i presentant la corresponent documentació que ens puguin demanar (Llibre de família, empadronament, certificats laborals, titularitat de bens,...).

S’ha de tenir en compte que, en qualsevol cas, si es produeix una aplicació indeguda del benefici de la moratòria en el pagament del lloguer, sigui aquesta provocada, voluntària o involuntàriament, haurem de respondre pels danys i perjudicis i fer front a les possibles despeses que es puguin derivar.

 

Pel que fa a la qüestió de les hipoteques, la situació és bastant similar al que veníem dient dels lloguers, beneficiant d’igual manera aquelles persones o famílies vulnerables econòmicament.

Les mesures adoptades es podrien resumir en les següents:

1. Establiment d’un moratòria en el pagament del deute hipotecari de l’habitatge habitual per aquelles persones o famílies amb extraordinàries dificultats per fer front al pagament de les quotes hipotecaries.

La moratòria serà d’aplicació als contractes de préstec i/o crèdit hipotecari garantits amb hipoteca inmobiliària, quan el deutor estigui en una situació de vulnerabilitat econòmica.

Les mesures també seran d’aplicació als fiadors i avalistes del deutor principal respecte habitatge habitual d’aquelles persones o famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, i podran demanar que en un primer moment s’esgoti el patrimoni del deutor, és a dir fins on arribin les seves possibilitats.

Al igual que el que s’ha establert per als lloguers, per a les hipoteques, s’hauria d’aplicar la suspensió dels possibles llançaments que poguessin estar previstos, sempre i quan es reuneixen els mateixos requisits que pel lloguer, però no es contempla a la normativa. Tot i això s’hauria d’intentar plantejar-ho al banc si estiguéssim en aquesta situació.

2.- La situació de vulnerabilitat econòmica que es pugui produir, afecta tant a persones físiques en situació legal d’atur, i empresaris o professionals amb pèrdues substancials d’ingressos o caigudes de les vendes que impliqui una reducció important d’ingressos dels membres de la unitat familiar.

3.- S’hauran d’acreditar les condicions subjectives per poder-se beneficiar de la moratòria, a través de la corresponent presentació de la documentació que ens demanarà el banc, tant si estem a l’atur o som autònoms.

4.- La sol·licitud de moratòria deute hipotecari s’haurà de fer al banc fins a 15 dies desprès de la fi de vigència del Reial Decret que ho regula, amb tota la documentació necessària. Realitzada la sol·licitud el banc procedirà a aplicar-la en un termini màxim de 15 dies.

5.- Els efectes de la moratòria són els següents: es procedirà a la suspensió del deute hipotecari durant termini estipulat, això vol dir que no ens podran exigir el pagament de la quota hipotecaria, amortització de capital o pagament interessos, i la no aplicació d’interessos moratoris, ni la clàusula venciment anticipat.

6.- En aquells casos en que s’hagi produït  una aplicació indeguda dels beneficis de la moratòria per no reunir els requisits, sigui de manera voluntària o involuntària, serem plenament responsables dels possibles danys i perjudicis, i de qualsevol despesa generada com a conseqüència d’aquesta aplicació indeguda.