10 | 04 | 2018

La Directiva 2015/2302 de la U.E ha modificat el que el R.D.L 1/2007 regulava en matèria de viatges combinats; aquells que combinen més d’un servei (transport, allotjament i altres serveis turístics no accessoris als anteriors) a un preu global.

Les modificacions més rellevants que beneficien als consumidors que contractin viatges combinats són:

Obligació de facilitar tota la informació essencial del viatge abans de la contractació a través d’uns formularis comuns per a tota la U.E, i sempre hi haurà un empresari responsable de que els serveis del viatge s’executin correctament. La informació precontractual és vinculant.

El consumidor ha de disposar d’un numero de telèfon per resoldre qualsevol urgència, o bé les dades de contacte de l’empresari responsable en cas d’alguna incidència, per tal de proporcionar la deguda assistència.

Possibilitat de cedir el viatge combinat a un altre persona sempre que preavisem amb un temps raonable. Aquest fet pot produir despeses addicionals, tot i que s’hauran de justificar degudament.

El preu pot augmentar per despeses específiques (preu combustible), sempre que es contempli al contracte i ens preavisin amb més de 20 dies d’antelació de l’inici del viatge. Si l’augment és superior al 8% del preu del viatge podem desistir del contracte. Si pactem un possible augment de despeses, també tindrem dret a un reducció del preu si aquelles disminueixen.

El consumidor pot desistir del viatge combinat contractat si:

1.- Es modifiquen les condicions principals de manera substancial, amb dret a reemborsament del preu  pagat. De igual forma, si ens cancel·len el viatge abans del seu inici ens han de retornar els diners que haguem pagat, i depenen del cas, podríem tenir dret a una compensació.

2.- Es preveuen problemes de seguretat o altres casos inevitables o extraordinaris, sense cap penalització. En cas contrari, si per qualsevol motiu desistim abans del viatge caldrà fer front una penalització adequada, proporcionada i justificada.

En contractes celebrats fora establiment mercantil, es preveu un termini de 14 dies per exercir el dret de desistiment, sense  al·legar causa justificada.

 

Un cop iniciat el viatge, si no es poden prestar una part significativa dels serveis contractats s’ha d’oferir alternatives vàlides i adequades, sense cap cost addicional, en el cas que no s’aconsegueixin solucionar els problemes el consumidor podrà deixar el contracte sense efecte sense cap penalització.

No obstant l’anterior, es pot tenir dret a una reducció del preu i/o indemnització pels danys i perjudicis ocasionats pels casos en que no s’hagi prestat algun servei o s’hagi dut a terme de manera defectuosa.

Pels possibles casos d’insolvència de l’organitzador es garanteix que aquests constitueixin una garantia que permeti el reemborsament de les quantitats pagades pels serveis no prestats. Si el viatge s’ha iniciat, i inclou transport, tenim garantida la repatriació del consumidor al lloc d’origen.

Important és la figura dels serveis de viatges vinculats que s’entén com un nou model empresarial que permet que les diferents empreses que comercialitzin aquests tipus de serveis puguin competir entre elles amb les mateixes condicions.

A diferència dels viatges combinats, en aquests casos es contracten els serveis amb empreses diferents; es pot contractar la compra d’un bitllet d’avió amb una empresa a través d’Internet, i aquesta pot oferir un enllaç per contractar, per exemple un hotel, i a través d’aquest enllaç podem contractar l’estància a l’hotel amb una segona empresa.

La novetat és que l’organitzador amb el que es contracta el primer servei (bitllet avió), ja que facilita la possibilitat de contractar un altre servei (hotel), ha de constituir una garantia per cobrir possibles insolvències pels dos serveis contractats.

Totes aquestes novetats cal valorar-les de forma positiva ja que augmenten la protecció dels consumidors pel que fa algunes de les diverses modalitats de contractació de viatges més habituals, i incrementa la responsabilitat de les diferents parts que hi intervenen.