24 | 07 | 2019

Des del passat mes hi ha canvis en el procediment de compra de les vivendes mitjançant les hipoteques, ja que, va ser aprovada una nova llei per adaptar la normativa del país a les exigències de transparència que dicta Europa.

Com que la compra d’un habitatge és una de les decisions més importants a les que s’enfronten les persones consumidores i a la vegada una de les més complicades perquè els contractes de crèdits hipotecaris són difícils d’entendre, des de l’UNAE us fem arribar les principals novetats amb les que ens trobarem a partir d’ara al formalitzar la hipoteca:

  1. Ens hauran de facilitat la informació pre-contractual 10 dies abans de la compra: Aquesta informació es lliura mitjançant unes fitxes ja establertes que s’anomenen La FEIN (Fitxa Europea de Informació Normalitzada) i la FiAE (Fitxa d’Advertències Estandarditzades). Amb ambdós documents ha de quedar clar quin serà el contracte de crèdit que es signarà, quines despeses tindrà i què comportarà, ja que, ens trobem davant una oferta vinculant i per tant, si varia quelcom en el contracte final respecte a aquestes fitxes ho podrem reclamar.
  2. Farem una visita informativa al notari: un cop decidit el notari i comunicat qui serà al banc, la persona consumidora haurà d’acudir a una visita al notari, que tindrà amb anterioritat tota la documentació contractual, en la que se l’informarà del contracte que firmarà i es resoldran tots els dubtes que es puguin plantejar. Quan acabi aquesta sessió, es firmarà un document en que la persona consumidora es donarà per informada i per tant, si més tard apareixen disputes sobre la lletra del contracte, no es podran reclamar.
  3. Les despeses queden clarament repartides: el banc haurà de pagar la gestoria, els aranzels notarials, la inscripció al Registre de la Propietat i l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (IAJD) sense que aquestes despeses puguin ser repercutides a la persona consumidora.  El comprador serà qui haurà de pagar les despeses de taxació i les segones copies del notari, si és que ho sol·licita. La comissió d’obertura no s’ha limitat quantitativament però s’haurà de cobrar una sola vegada.
  4. El banc haurà d’acreditar la solvència de la persona consumidora i si aquest es declara insolvent se’n podrà fer responsable a l’entitat bancària si no ha fet un bon estudi de la capacitat econòmica present i futura de la persona consumidora.
  5. S’augmenta el límit mínim de quotes impagades per procedir al desnonament per venciment anticipat que era de 3 mesos: les quotes impagades hauran de superar el 3% del capital concedit o 12 quotes mensuals en la primera meitat del temps del préstec. Si ens trobéssim en la segona meitat s’augmenta al 7% del capital concedit o a 15 quotes mensuals.
  6. Es posa límit a les comissions d’amortització anticipada que depenent si ens trobem en una hipoteca a tipus fix o variable i en l’any d’amortització que ens trobem serà més o menys alt. Ara bé, el límit variarà solament del 0% al 2% del capital amortitzat.
  7. Si es canvia d’hipoteca de tipus fix a variable o viceversa dins la mateixa entitat (novació) solament ens podran cobrar 0.15%  si ho fem dins dels tres primers anys d’hipoteca, a partir d’aquests anys haurà de ser gratuït. Si portem la nostra hipoteca a una altra entitat bancària, no ens podran cobrar comissions, ja que, s’haurà d’establir una compensació entre els bancs que permeti que amb els interessos ja cobrats aquesta operació quedi saldada.

Aquests son els principals canvis que podrem veure a partir d’ara, per qualsevol dubte o necessitat d’aclariment quedem a la vostra disposició.