08 | 11 | 2019

Per vendre’ns un producte o servei, moltes vegades, no només ens fan ofertes i promocions, com vam parlar a l’anterior article, sinó que també ens ofereixen obsequis i/o la participació en un sorteig o concurs.

En el cas dels obsequis, ens hauran d’informar en la publicitat i a l’establiment de les obligacions que comporta el lliurament, especialment, les de caràcter fiscal; les condicions de lliurament, és a dir, les despeses que comporta la tramesa o la posada a disposició; les condicions i limitacions que s'han de complir per a obtenir l'obsequi i les instruccions clares i precises que s'han de seguir per a obtenir l'obsequi. A més, com a les ofertes i promocions la publicitat haurà d’indicar la durada i les existències dels obsequis, més concretament, la data d'inici de la promoció o l'oferta; la durada de la promoció o l'oferta, o bé el nombre d'unitats disponibles en oferta o promoció o el nombre de persones consumidores que es poden beneficiar de la promoció; els requisits que han de complir les persones consumidores; les condicions, la qualitat i les prestacions dels béns o serveis en promoció, i els avantatges de l'oferta o la promoció; i el responsable de la promoció, nom o raó social i l'adreça.

Si la persona consumidora compleix tots aquests requisits esmentats i prèviament informats per a ésser el beneficiari, el lliurament efectiu o la posada a disposició dels obsequis s'ha de fer en el termini d’ 1 mes des del moment en què la persona consumidora hagi complert tots els tràmits. Sinó és quan podrem reclamar-ne l’obtenció. Tota la publicitat i tots els passos que hem donat que acomplir amb els requisits és important que estiguin ven documentats per tal de que la resolució de la reclamació sigui favorable i també s’obri la possibilitat de poder denunciar els fets per publicitat enganyosa.

Si parlem d’un sorteig o concurs parlem que la tècnica de promoció és oferir la participació en un esdeveniment en que el resultat pot ser que siguem premiats o no. La diferencia principal entre un o l’altre és que en el sorteig serà l’atzar qui decidirà qui és premiat i en canvi, en el concurs, dependrà de l’habilitat o perícia de qui hi participi.

En la publicitat dels sorteigs i concursos, s'haurà d'informar la persona consumidora del nom o raó social i domicili empresa que organitza el sorteig o concurs; els requisits per a participar-hi; les limitacions per a participar-hi; les bases i manera d'obtenir el premi i la forma de lliurament del premi; i especificació de si comportarà despeses per a la persona consumidora. El lliurament efectiu o la posada a disposició del premi també s’haurà de fer en el termini d’ 1 mes des que es coneix el guanyador del sorteig o concurs. Com hem vist abans, podrem reclamar en aquest moment i el que diu la publicitat serà el que vincularà per tal que obtenim el premi.

En definitiva, les tècniques comerciant d’obsequi, sorteig i concurs són atractives però per tal de reclamar que ens lliurin el que han promès cal que conservem la publicitat i totes les proves de que hem acomplit amb els requisits que s’exposen en ella.