18 | 10 | 2019

Com a persones consumidores diàriament i en tots llocs ens trobem que les empreses ens fan ofertes i promocions dels seus productes i serveis per tal que els adquirim. Aquestes avantatges són vinculants des de la seva publicitat, així, com a persones consumidores podrem demanar el seu compliment i l’empresari tindrà l’obligació de dur-les a terme. A més, la informació que contenen no pot induir a la confusió ni a l’engany, ha de ser suficient, objectiva, veraç i autèntica, per tal que les persones consumidores ens fem la idea real de la oferta o promoció.

D’aquesta manera, la publicitat haurà d’incloure com a mínim la data d'inici de la promoció o l'oferta; la durada (sempre ha de ser un període determinat) o bé el nombre d'unitats disponibles o el nombre de persones consumidores que es poden beneficiar; els requisits que han de complir les persones consumidores, les condicions, la qualitat i les prestacions dels béns o serveis en promoció i els avantatges de l'oferta; i per últim, el responsable de la promoció, amb indicació del nom o la raó social i l'adreça de l'establiment o els establiments on es poden fer efectives les condicions més beneficioses. Podria ser, que per una mala previsió de l’empresa a l’hora d’adquirir el bé o servei, no se’ns pugui aplicar l’oferta o promoció, llavors l’ofertant ens haurà d’informar del nostre dret d’adquisició amb les condicions ofertades o semblants i ens lliurarà un full d’encàrrec en el que s’indiqui el dret a obtenir els béns o serveis promocionats i la data en que es farà efectiu.

Si no es segueixen aquests principis estaríem davant de pràctiques comercials deslleials prohibides. Tenen consideració de pràctiques deslleials les practiques enganyoses, ja sigui per acció o omissió, i les pràctiques agressives, que seria qualsevol tipus d’assetjament, coacció, força o influència indeguda. Si detectem aquestes pràctiques, per una banda, podrem denunciar-les podent comportar per l’empresa ofertant una sanció greu. I per altra banda, podrem presentar una reclamació demanant les condicions jurídiques i econòmiques que ens havien ofert essent anul·lable la compra-venta i per tant, podent reclamar fer com si aquesta no hagués existit.

Tanmateix, l’altra part que forma l’oferta és el preu i aquest ha d’indicar l’import total a satisfer, amb tot inclòs, i amb l’obligació d’estar desglossat en els diversos conceptes que el formin (comissions, impostos, mà d’obra,…). Ara bé, si les despeses addicionals no poden ésser calculades prèviament se n'ha d'indicar l'existència i el mètode de càlcul. Aquesta informació ha d'ésser fàcilment visible per a la persona consumidora abans de contractar, de manera que no indueixi a error o engany.

Si la oferta o promoció consisteix en una reducció del preu que el bé o servei hagi tingut amb anterioritat, a més de l’esmentat anteriorment caldrà indicar aquesta reducció informant del preu normal o habitual (el que s'hagi aplicat al mateix establiment almenys durant 1 mes dins dels 6 mesos anteriors a l'inici de l'oferta o promoció) i del preu reduït. Això es podrà substituir pel percentatge de reducció del preu. En les ofertes de llançament on el bé o servei no hagi estat abans a la venda s'ha d'indicar en la publicitat i en els cartells aquesta condició, per mitjà de l'expressió "oferta de llançament".

En el cas que aquests paràmetres sobre el preu no s’acomplissin també podríem presentar tan denúncia com reclamació.

Com podem veure, per tal de protegir els nostres drets en les ofertes o promocions és important, no solament conservar el ticket de compra, sinó la publicitat o  informació precontractual d’aquesta, on s’indiquin les condicions de la promoció en si i del seu preu. Així, podrem fer complir a la persona empresària amb la seva obligació de seguir amb el principi del caràcter vinculant de l’oferta i exercir el nostre dret de beneficiar-nos de la oferta o promoció que lliurement hem escollit per adquirir un bé o servei.