25 | 10 | 2018

El nou bo social elèctric, el que s’aplica des de finals de l’any passat, amplia els seus límits permetent el descompte en més kWh l’any i tenint en compte més circumstàncies especials.

El descompte en la factura que suposa el bo social parteix de la premissa que és una mesura protectora cap a qui es considera consumidor vulnerable, al que s’aplica un 25% de descompte, o vulnerable sever, al que s’aplica un 40% i que s’haurà de renovar cada dos anys.

Aquest % s’aplica sobre el terme de potència contractada que no pot sobrepassar els 10 kW i sobre el terme d’energia, el que consumim, amb els següents nous límits dels que si es sobrepassa el consum no s’aplicarà el descompte:

 • Unitat familiar sense menors: 1.380kWh/any
 • Unitat familiar amb un menor/Pensionistes:1.932 kWh/any
 • Unitat familiar amb dos menors:2.346 kWh/any
 • Famílies nombroses: 4.140 kWh/any

Per ser beneficiari del descompte cal que el titular del subministrament sigui una persona física acollida a la tarifa regulada PVPC (si no és el cas, amb la mateixa sol·licitud del bo social es pot aportar el contracte) en el contracte de l’electricitat de la habitatge habitual.

I també cal ser considerat consumidor vulnerable o vulnerable sever. Els consumidors vulnerables són:

 • Famílies nombroses
 • Pensionistes: si tots els membres que rebin ingressos tinguin una pensió mínima i no es percebin més de 500€ l’any en altres conceptes
 • Rentes anuals inferiors a l’IPREM, entenent com a renta tots els ingressos que entrin a la unitat familiar:
  • Si no hi ha menors han de ser rentes inferiors al 1.5 de l’IPREM, és a dir, 11.279 € per 14 pagues
  • Si hi ha un menor han de ser rentes inferiors a 2 vegades l’IPREM, és a dir, 15.039€ per 14 pagues
  • Si hi ha dos menors han de ser rentes inferiors a 2.5 vegades l’IPREM, és a dir, 18.799€ per 14 pagues

Aquest límits s’incrementaran en un 0.5 de l’IPREM, que equival a uns 3.760€, en cas de circumstància especial (discapacitat igual o superior al 33%, violència de gènere o víctima de terrorisme). I a més, com a novetat, també s’augmentarà a les famílies monoparentals (progenitor+menor) o dependents amb grau II o III.

Els consumidors vulnerables severs seran:

 • Rentes anuals inferiors al 50% dels casos anteriors
  • Si no hi ha menors han de ser rentes inferiors al 0.75 de l’IPREM, és a dir, 5.640€ per 14 pagues. Si hi ha alguna circumstància especial el límit serà de 7.519€.
  • Si hi ha un menor han de ser rentes inferiors a 1 vegada l’IPREM, és a dir, 7.519€ per 14 pagues. Si hi ha alguna circumstància especial el límit serà de 9.399€.
  • Si hi ha dos menors han de ser rentes inferiors a 1.25 vegades l’IPREM, és a dir, 9.399€ per 14 pagues. Si hi ha alguna circumstància especial el límit serà de 11.279.39€.
 • Famílies nombroses que no superin 2 vegades l’IPREM, és a dir, els 15.039€ anuals en 14 pagues.
 • Pensionistes si la pensió que reben no supera 1 vegada l’IPREM, 7.520€ anuals en 14 pagues.

Si s’està dins d’aquests casos i es vol demanar el bo social cal adreçar-se a la comercialitzadora que es tingui contractada.

Allà es demanaran una sèrie de documents que cal aportar (DNI/NIE, Llibre de família/full individual del Registre civil, empadronament/certificat de convivència, títol de família nombrosa, certificat de circumstància especial no nominal, certificat de la Seguretat Social, contracte PVPC, canvi de titularitat si no s’és titular, fe de vida...) junt amb la sol·licitud del bo social. Cal destacar, que a part d’emplenar la sol·licitud degudament cal que es firmi per tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys l’apartat on es dona permís per entrar en les dades personals, doncs així, és la companyia qui haurà de consultar si som beneficiaris o no del bo i no s’haurà de demostrar pel sol·licitant.

En el cas de que es tingués l’antic bo social i s’hagués de renovar hi ha temps fins el 31 de desembre d’aquest any, ja que s’ha allargat el termini. Tot i així, el descompte serà aplicat com si s’hagués atorgat a dia 8 d’octubre, data inicialment prevista.

Un cop presentada tota la documentació l’empresa tindrà un màxim de 15 dies per resoldre si s’atorga o no el bo social. Si es denega o no hi ha resposta, el sol·licitant podrà acudir a l’organisme de consum competent o a la nostra pròpia entitat per tal de plantejar una reclamació.

Per tots els consumidors beneficiaris del bo social elèctric es va crear a principis del mes d’octubre el BO SOCIAL TÈRMIC, una ajuda en el consum de gas. Aquest bo consistirà en un xec destinat a pagar l’aigua calenta, la calefacció i les cuines del que no se sap l’import ni la manera de sol·licitar-lo però si el termini, el primer trimestre del 2019.

Està clar que totes aquestes mesures poden alleugerar els problemes econòmics d’algunes famílies, però ho faran d’una manera mínima, ja que, realment son mesures molt restrictives a les que solament es poden acollir aquells col·lectius que necessiten altres ajudes molt més potents i als que el bo social elèctric se’ls hi queda molt curt, aproximadament en 4 o 5 euros al mes.