28 | 09 | 2022

Les comissions son un gran tema d’actualitat ja que últimament les entitats van modificant-les i condicionant-les a la contractació d’altres productes. 

Tot i així, cal tenir en compte que poden fer-ho ja que tenen la llibertat de fixar-ne el preu però que sempre ens n’hauran d’informar i han de correspondre a serveis prestats realment o a despeses justificades, es a dir, han de ser sobre serveis sol·licitats o acceptats. 

A més, totes aquelles despeses que hagin hagut de pagar a un tercer per prestar un servei que haguem sol·licitat, també ens les podran repercutir sempre que aquestes siguin justificades 

Amb caràcter general, les comissions aplicables han d’estar a internet i a les oficines de les entitats per poder-les consultar quan vulguem, haguem contractat o no amb el banc. D’altra banda, en cada un dels contractes s’hauran d’incloure clàusules on quedin clares aquestes comissions i si es volen modificar ens n’hauran d’informar prèviament. 

Com les comissions es fixen lliurement, hem de tenir en compte que si no estem conformes amb les mateixes podem reclamar i intentar arribar a un acord per tal d'eliminar-les o reduir-les.

No obstant cal tenir en compte alguns casos en les que l'entitat financera no podrà imposar comisions: comisions de manteniment a persones en situació de vulnerabilitat, comisions de manteniment de comptes bancaris on únicament estigui domiliat el pagament d'un préstec hipotecari o comisions per subrogació hipotecària en alguns casos concrets.

Si vols saber més sobre aquest tema o sobre d’altres del món del consum pots escriure’ns a unae@unae.cat o mitjançant el nostre formulari web https://unae.cat/ca/consultes