04 | 09 | 2020

La tornada de vacances ha estat marcada per, entre d’altres coses, la sorpresa de la pujada de la factura de l’aigua en aquells municipis en que l’empresa responsable és Aigües de Barcelona. És per això, que després d’escoltar les parts implicades i la polèmica que han generat culpant-se els uns als altres volem analitzar amb aquest article el que ha passat a les factures, ja que el que s’ha aconseguit fins ara és generar més confusió en un moment en que les persones consumidores el que necessiten és confiança i transparència. Així podríem trobar l’origen d’aquesta pujada en dos motius diferenciats:

  1. Taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars

Totes les últimes factures han inclòs per sorpresa aquest concepte i es tracta d’un nou tribut que està en vigor des de l’1 de juliol del 2020 i s’ha acordat que es carregui a la factura de l’aigua tenint en compte la classificació que aquesta en fa dels habitatges i del seu consum.

La taxa es defineix com ambiental ja que es destina a millorar la recollida selectiva de les llars i així, contribuir a reduir l’impacte ambiental derivada de la gestió dels residus. És per això que es fixa una quota anual (en aquest cas ha sigut la meitat ja que entra en vigor just a la meitat de l’any) que va dels 27,65€ als 216,38€ però que te reduccions i exempcions per l’ús dels Punts Verds, a part de les que tenen a veure amb famílies vulnerables o amb discapacitat.

Tot i que sigui un import no esperat no el podrem reclamar ja que es tracta d’un impost que ha seguit el procediment establert per aprovar-se. Així, l’únic que podrem fer és demanar la rebaixa de l’import segons els descomptes establerts i si ens l’han aplicat malament, per exemple, ens han inclòs en una classificació errònia, demanar-ne la correcta aplicació.

  1. Consum acumulat dels comptadors no automàtics durant el confinament

Es calcula que un 60% dels comptadors de l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) encara no són de telegestió i com durant el confinament els tècnics de l’empresa no han pogut prendre les lectures reals han aparegut lectures estimades en la factura precedent a la controvertida, tenint en compte els consums anteriors com marca el Reglament d’Aigües (el promig del mateix període de l’any anterior), quan no estàvem en situacuó de confinament, i per tant, els consums estimats són menors al realment realitzats. D’aquesta manera, quan s’ha pogut prendre la lectura real aquesta ha estat superior a l’esperada al constar els m3 consumits i no facturats a l’anterior període més els m3 del període corrent, generant d’aquesta manera el que anomenem consum acumulat.

Tenint en compte que els conceptes de la factura de l’aigua (consum, cànon de l’aigua i la taxa de clavegueram) varien el seu preu segons el tram (m3 consumits durant el període) aquest consum acumulat ha fet que en l'última factura no només haguem vist augmentats els m3 facturats, sinó el preu dels mateixos i de la resta de conceptes esmentats.

En aquest cas, el més lògic seria demanar a la companyia de l’aigua que ens repartissin aquest consum en les diferents factures per no augmentar de tram en la darrera, i per tant, ens refacturessin les últimes dues factures. Així, demanarem interposar una reclamació amb aquesta petició, i si en un mes no hi ha resposta o dins d’aquest termini la resolució és negativa, podrem acudir al nostre Servei Públic de Consum o a la nostra associació on podrem buscar la resolució favorable del cas mitjançant la mediació i/o l’arbitratge.

De totes maneres, cal tenir en compte que des de l’AMB s’ha anunciat un Decret amb el que s’insta a la companyia d’aigües a fer automàticament aquesta re facturació i per tant, caldrà estar pendents de l’evolució de la situació si som un dels afectats per aquesta problemàtica.

Per qualsevol dubte sobre aquest tema o sobre qualsevol relació de consum podeu contactar amb nosaltres al mail unae@unae.cat o al nostre formulari de consulta https://unae.cat/ca/consultes.